Project-update

mooc

Vandaag in een sneltreinvaart artikelen op het blog geplaatst. Er verschijnt zoveel, het is bijna niet meer bij te houden. Ik heb dit voornamelijk gedaan voor studenten NID die met een onderzoek rondom MOOC’s bezig zijn. Ik heb met hen afgelopen week gesproken en hen van informatie voorzien.

Tijdens de Open Education Week in de week na carnaval wordt veel aandacht aan MOOC’s besteed. De bestuurders van de hogeronderwijsinstellingen zijn uitgenodigd voor een Symposium Open en Online Education. Als projectleider en I-adviseur heb ik de bestuurders van onze hogeschool die een uitnodiging hebben ontvangen via een mail nog geattendeerd op dit symposium. Ik hoop dat zij gaan, of zich laten vertegenwoordigen. Ik wil in april graag het gesprek over open en online onderwijs binnen Zuyd voortzetten. Ik heb hiervoor Robert Schuwer benaderd met de vraag of SIG Open Education een strategische workshop wilt verzorgen.

Het project zelf stagneert momenteel een beetje. Dit ligt vooral aan de andere werkzaamheden van het projectteam. Priscilla is ingezet bij onderwijsactiviteiten, waardoor er minder tijd overblijft voor het project. Daarnaast heeft zij een andere baan geaccepteerd waardoor we op korte termijn op zoek moeten naar een nieuwe projectleider. Ik vervul mijn rol als aanvullend projectleider vooral verbindend in. Ik leg lijntjes met andere initiatieven binnen Zuyd en naar mijn studie (Master Leren en Innoveren).

Voor de “MOOC” hebben we gekozen voor Blackboard Coursesites als platform. Ik plaats de ‘vermoocte onderwijsmodule’ in deze omgeving. Het materiaal dat tot nu toe geproduceerd is door Pieter staat er op. Nog niet alles is opgenomen vanwege overvolle agenda’s van docenten. We hebben besloten van een bepaald thema van de onderwijsmodule geen eigen onderwijsmateriaal te produceren maar op zoek gaan naar OER. Aan deze opdracht ben ik nog niet  toegekomen.

Als projectteam moeten we eerst op zoek naar een nieuwe projectleider en vervolgens bekijken of onze projectdoelen binnen de gestelde tijd nog haalbaar zijn. We hebben bij het projectmanagement aangegeven volgend studiejaar door te willen gaan met dit project. Dit is mogelijk. Indien MT van de faculteit ICT een vervolgproject mbt open en online onderwijs goedkeurt zal binnenkort een nieuw projectvoorstel ingediend moeten worden.

Judith

Staren we ons blind op MOOC’s? [Transfer]

In Transfer nr.4,[PDF] jaargang 21, februari 2013 veel aandacht voor MOOC’s

transfer

via ISSUU

Interview met Fred Mulder, UNESCO-hoogleraar Open Educational Resources: “we moeten anders gaan kijken naar fysieke mobiliteit”. Onderwijsinstellingen moeten leermaterialen en cursussen online delen, vindt Mulder, ook als dat betekent dat er minder internationale studenten naar Nederland komen. De hoogleraar noemt het gemiste kans dat Bussemaker in haar beleidsplannen niet voorbout op de ervaringen vanWikiwijs, hiermee wasNederland het 1e land ter wereld met een nationaal programma voor OER. Eind 2013 liep de subsidie voor Wikiwjs af. Mulder vindt dat overheid (slinkende budgetten) moet inzetten op OER. Met OER kun je tegelijkertijd doelmatigheid, kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs vergroten. OER reikt verder dan MOOC’s.

“Er zal altijd behoefte blijven aan een offline onderwijsomgeving met docenten die samenhang in het curriculum aanbrengen en nieuwe ontwik­kelingen duiden. Een sociale leeromgeving met docenten en mede­studenten biedt interactie en inspiratie en ruimte voor projectonderwijs, werk­groepen en practica. De traditionele instellingen kunnen gewoon door, zolang ze snappen dat niet alle leermiddelen van henzelf hoeven te zijn. Zo simpel is het.”

Artikel met ervaringen van de universiteiten Amsterdam en Leiden: Nieuwe onderwijsvorm is vooralsnog spannend experiment.
UvA en Leiden kozen voor platform Coursera. Leiden heeft (samen met TUDelft) al 5 jaar ervaring met OpenCourseWare, er staan al 40 vakken online. Ze willen experimenteren ipv een visie formuleren en verdienmodel ontwikkelen. Door te experimenteren krijgt de discussie over wat onderwijs goed maakt een enorme boost.
Video-opnames:

 • zoeken naar wat het beste past bij de persoon die in beeld komt
 • afwisselend korte of lange scenes opnemen in eigen kamer, opnamestudie, of elders
 • afwisselen met ander beeldmateriaal
 • studenten bieden de camera
 • videoproductie door expert
 • een half jaar voor het ontwikkelen van een MOOC
 • kosten: minstens 50.000 euro
 • blueprint: format bedenken, uitproberen wat werkt, leerdoele bepalen, lesstof begrenzen, script schrijven, opdrachten ontwikkelen
 • 3 maanden productiefase
 • student-moderatoren houden discussies op fora bij, sturen wekelijk samenvatting van inhoudelijke vragen aan de docent (docent bespreekt dit kort in een video-chat)
 • nadenken over beoordelingsmodel (Coursera regelt logistiek al veel)
 • Coursera en EdX zijn niet beschikbaar voor het hbo

Bijkomstigheid: het levert veel data op, zoals factoren die bijdragen aan studiesucces.

Opiniebijdrage van Ria Jacobi (Hogeschool van Amsterdam): ‘Hbo, investeer in het delen van digitaal materiaal’
Vooral universiteiten zijn bezig met MOOC’s te ontwikkelen. HBO is minder internationaal georienteerd.
HBO moet meer samen werken en delen, vindt Jacobi, bv. digitale bijspijkermodules voor basisvakken als taal- of bètaonderwijs. Of online studiekeuzetrajecten en verrijkingsmateriaal in honours-trajecten. Er is nog veel angst om onderwijs ‘weg te geven’: wat krijg ik er voor terug? Is het wel goed genoeg? Je hoeft niet alles zelf te maken, maar je kan ook gebruik maken van content dat al beschikbaar is, zoals Khan Academy, Universiteit van Nederland.

“Online en open onderwijs is een aanvulling op onderwijs in de klas, geen vervanging daarvan. De docent geeft betekenis aan de content, bij voorbeeld door er vragen bij te stellen”

Tot slot een artikover de 2 masteropleidingen die vanwege de extreme omstandigheiden in Jemen door TUDelft zijn opgezet. Dankzij online onderwijs konden studenten hun opleiding afmaken. Speciaal ontwikkeld zelfstudiemateriaal, klassikale chatsessies en intensieve individuele begeleiding op afstand. Met gratis online studiemateriaal kunnen universiteit in ontwikkelingslanden hun onderwijsprogramma’s verbeteren.

Docenten over hun MOOC-ervaringen

Twee ervaren docenten praten over hun MOOC ervaringen [via Pierre Gorissen]

Tegen het einde van de video (dus wel even blijven kijken!) praten de heren nog over de vraag hoe de MOOC verbeterd zou kunnen worden. En daar komt een interessant punt aan bod. Jeff geeft aan dat je uiteraard meer wilt doen om aan de verschillende niveaus van voorkennis tegemoet te komen. Dat kan door MOOCs op verschillende niveaus te ontwikkelen, maar hij is ook van mening dat het leerzaam kan zijn voor de beginners om zicht te houden op waar de ervaren mensen mee bezig zijn. Dus wél samen in één MOOC, maar dan met betere ondersteuning voor de verschillende niveaus, ook in de opdrachten en quizzes.

Adviezen om deelname aan MOOC’s vol te houden

Via blog Wilfred Rubens: Hoe kan je deelname aan een MOOC volhouden

Deelname aan massive open online courses (MOOC) kenmerkt zich sterk door zelfgestuurd leren. Dat vergt veel van lerenden (zelfsturing, discipline, proactieve houding). Apostolos Koutropoulos en Rebecca J. Hogue formuleren daarom een aantal adviezen voor lerenden.

Voordat de MOOC start

 • Denk goed na of de MOOC bij je past. Zij doelen daarbij op het onderwerp en het niveau. Bestudeer de website van de MOOC goed. Wat is de opzet? Kun je ook selectief participeren?
 • Denk goed na over de gevraagde tijdsinvestering. Kun je elke week vrijmaken om deel te nemen?
 • Spreekt het format (het didactisch concept) van de MOOC aan, en kun je overweg met de gebruikte technologie?

Tijdens de MOOC

 • Introduceer jezelf. Geef daarbij aan hoe je denkt deel te nemen. Socialiseren is belangrijk voor groepsvorming binnen een online cursus.
 • Des te actiever je participeert, des te betekenisvoller de connecties met anderen en des te groter de leerervaring. Je leert van het bestuderen van materialen, maar je leert meer door het actief leveren van bijdragen. Start met het bestuderen van bijdragen, zoek aanvullende bronnen en reflecteer. Deel deze reflecties met anderen, en verbind het geleerde met je eigen ervaringen.
 • Fungeer ook zelf als facilitator. Help anderen. Deze aanbeveling heeft vooral betrekking op de cMOOCs. Maar ook binnen xMOOCs is het zeer gewenst om anderen te faciliteren bij het leren. Een docent kan dat namelijk niet alleen aan.
 • Stel vragen en geef antwoorden.
 • Maak keuzes met betrekking tot wat je bestudeert en wat niet. Het filteren van bijdragen is een belangrijke taak. De auteurs raden aan om tools zoals Pocket, Evernote of Instapaper te gebruiken om waardevolle bijdragen op een later moment te kunnen bestuderen.
 • Controleer of een andere deelnemer bronnen heeft gedeeld of vragen heeft gesteld, die jij ook wilt delen cq stellen. Controleer bijdragen ook op spelling, voordat je ze plaatst.

Na afloop van de MOOC

 • Blijf contact houden met deelnemers via sociale media zoals Twitter of LinkedIn. Je hoeft niet te stoppen met leren. Abonneer je op hun blogs via RSS.

Observatie Wilfred:
Auteurs hebben weinig aandacht besteed aan het vergroten van de eigen discipline, aan het plannen en managen van de tijd.

#HBOdiscours: MOOC’s: een hype of de toekomst?

12 februari werd door de Vereniging van Hogescholen een HBO discours over MOOC’s georganiseerd.

Moet het HBO wel of niet MOOCs ontwikkelen? De meningen waren verdeeld.

Ja: beschouw het ontwikkelen van MOOCs als een investering voor innoveren of als een laboratorium voor experimenteren met online onderwijs. Je verdient er echt geen geld mee. Maar het heeft een enorme spin off, dat zien we nu al, voor het ontwikkelen van blended leren (met o.a. flipping the classroom). En daar kunnen we in het HBO echt niet omheen.

Ja: maar gebruik de MOOCS die al bestaan en zet ze in het regulier onderwijs. Ontwikkel niet zelf. Gebruik de content in de eigen blended leercontext, dit is prachtig materiaal.En wat ik hierbij een mooie gedachte vond: zet MOOCs in om studenten over grenzen te laten kijken. Als docent ben je expert , maar niet de enige op je vakgebied: laat studenten kennis maken met andere experts en zet dat in voor discussie in je f2f-college. Eén student die de MOOC van Leiden had gevolgd ( was life aanwezig): ik vond het volgen van de MOOC leuk omdat ik dat mijn mening kon testen bij anderen (vele nationaliteiten). Ik kreeg reactie en tegenreactie en leerde daar veel van.

Ja: maar zorg voor de organisatie en voor professionalisering. Niet iedereen hoeft MOOCs te ontwikkelen, maar een redesign van onderwijs met inzet van ICT is toch wel het minste wat elke docent moet doen ( digitale didactiek)

Nee: het HBO is op Nederlandstalig doelgroep gericht. Een te beperkt gebied voor het ware ‘Massive’.  En hoe ben je vindbaar?

Nee: vraag je af wat de doelgroep is voor MOOCs. Reguliere studenten ( HBO) hebben op dit moment nog weinig baat bij het volgen van MOOCs.

Nee, als je all-the-way een MOOC ontwikkelt dat loopt je tegen vraagstukken aan die nog niet zijn opgelost : beoordeling, verdienmodel, organisatie , inbedding in curriculum hoe en wanneer?

Bron: Mobiliteit & Open Onderwijs

MOOC is een onderdeel van open education. En daar gaat het om samen en om delen. En uiteindelijk gaat het om het leren: een rijke omgeving creëren waar studenten ( over grenzen heen ) kunnen leren met en van elkaar en van experts.

We de neiging om alles wat met open en online leren een MOOC te noemen. Voor het reguliere HBO-onderwijs is het ontwikkelen van een MOOC vooralsnog niet relevant. Het is wel voor specifieke doelgroepen interessant, zoals Leven Lang Leren maar dan zullen de vakker kleiner zijn met minder internationale dynamiek maar wel toegesneden op de behoefte van de alumni. MOOCs zouden in het HBO vooral vanuit een concreet vakgebied en in samenwerking kunnen worden gestart. [Hierbij heb ik al eens vaker het theam ondeerzoeksvaardigheden of informatievaardigheden voorbij horen komen].

Het is vooral een kansrijk thema

Zie ook: ScienceGuide “Digitale koudwatervrees”