Onderzoeksvaardigheden part III

Het vak Onderzoeksvaardigheden (van de opleiding Network Infrastructure Design) wordt 2x per schooljaar aangeboden; in blok 1 en blok 3 (het schooljaar heeft in totaal 4 blokken).
Ook dit blok is er een groep die voor de praktijkopdracht onderzoek doet naar een MOOCZI gerelateerd onderwerp, namelijk weblectures.
De onderzoeksvraag van deze groep luidt:

Welke redenen zijn er voor het beperkt aanbod van weblectures gemaakt door docenten binnen de
faculteit ICT van Zuyd Hogeschool en hoe kan het maken van weblectures gestimuleerd worden?

Studenten inventariseren de oorzaken van het lage aanbod van weblectures binnen de Faculteit ICT. Deze studenten zijn verplicht om een mixed methods onderzoek uit te voeren met minimaal 1 interview per student per groep en minimaal 10 ingevulde enquêtes per student per groep. De ‘weblecture’ groep heeft voor de interviews afspraken ingepland met alle projectleden namelijk Pieter Dekkers, Judith van Hooijdonk en Marcel Schmitz en als vierde persoon docent Kees Bekker (actief gebruiker van weblectures).  De docenten aan de Faculteit ICT vormen de eenheden voor de enquête

Ik ben heel benieuwd naar het resultaat!

Onderzoeksvaardigheden part II

Vorige week schreef ik over de integratie van MOOCZI in het onderwijs, binnen het vak Onderzoeksvaardigheden. De studenten komen in het vak Onderzoeksvaardigheden voor het eerst in aanraking met termen als populatie, steekproeven, explorerend onderzoek, etc. Laat me voorop stellen dat de opgeleverde onderzoeksverslagen dan ook geen academische rapporten zijn, maar een eerste poging tot een onderzoeksverslag. Het geeft ons een eerste inzicht in hoe de studenten aan de Faculteit ICT denken over de integratie van een MOOC in de huidige lesomgeving.

Grofweg zijn de onderzoeksrapporten te verdelen over de volgende onderwerpen:
– Interesse peiling bij studenten en docenten
– Verwachtingen van studenten en docenten
– Type platform
– Bedrijfsleven en MOOC certificaten

Ik heb de conclusies van alle onderzoeksrapporten nageslagen en bij deze de bevindingen van NID-studenten:

Studenten aan de faculteit ICT denken dat een MOOC het reguliere onderwijs niet zal vervangen, maar dat het inzetten van een MOOC eerder past bij bijv. het volgen van keuzevakken en minoren, voor herhalingslessen en voorbereiding op herkansingen en als extra ondersteuning van de lesstof. Ook een tweede onderzoek naar de verwachtingen van eerstejaarsstudenten aan de Faculteit ICT stelt dat een MOOC als toevoeging op de huidige lesmethode moet dienen in plaats van vervanging. “De belangrijkste argumenten voor de invoering van MOOC is dat dit de zelfstandigheid verhogen en de reistijd wordt verkort.” Reistijd speelt dus een belangrijke rol in het perspectief van studenten ten opzichte van een MOOC. Een ander onderzoek wijst uit dat studenten MOOC graag willen gebruiken als een ondersteunend middel bij het studeren. En daarnaast ook graag MOOC’s willen gebruiken om van andere faculteiten cursussen te volgen. Studenten verwachten video’s, presentaties en oefeningen (welk soort video’s en oefeningen is hier niet verder onderzocht).

onderzoeksverslagen

Uit een onderzoeksverslag naar welke invulling studenten graag zien in een MOOC blijkt dat communicatie erg belangrijk is en studenten dit liefst in een online omgeving via een discussieforum doen. Daarnaast stellen studenten het persoonlijke contact in de klassieke lesomgeving op prijs, de mogelijkheid om direct een vraag te stellen en antwoord te ontvangen staat hierbij voorop.

Docenten zien een MOOC eerder als een aanvulling op bestaand lesmateriaal en hechten waarde aan de integratie van video en audio aan het huidige lesmateriaal. Wat ze erg belangrijk vinden is dat examens in een gecontroleerde omgeving worden afgenomen.  Een kritische succesfactoren is de interactie en communicatie tussen docenten en studenten.

De groep studenten die onderzoek hebben verricht naar welk platform het meest effectief is voor de Faculteit ICT van Zuyd Hogeschool hebben onderzoek gedaan buiten de muren van Zuyd Hogeschool. Ze hebben een interview afgenomen met Willem van Valkenburg (TU Delft) en met Wilfred Rubens (Open Universiteit), en daarnaast 19 ingevulde enquêtes verzameld bij studenten die een MOOC volgen aan een Nederlandse universiteit. Natuurlijk is dit te weinig input om harde conclusie uit te trekken. Kort samengevat concluderen de studenten:  voor een internationale doelgroep gaat de eerste keuze naar Coursera, dit platform heeft namelijk al een grote bekendheid en goede gebruikerservaringen, nadelig zijn de hoge kosten. Voor een nationale doelgroep zou OpenU (van Open Universiteit) een geschikte keuze zijn, jammer genoeg is dit platform nog niet beschikbaar voor externe organisaties. Ze adviseren dan ook om toch eerst te experimenteren met platformen die reeds beschikbaar zijn zoals de Blackboard Coursesites.

Als laatste vat de groep die het bedrijfsleven heeft betrokken bij haar onderzoek samen dat bedrijven waarde hechten aan een diploma en MOOC certificering eerder op de lange termijn plaatsen als het MOOC meer gevestigd is in Nederland. Een MOOC wordt door bedrijven vooral als opfriscursus gezien en daarom “uitermate geschikt om onder werknemers toe te passen zodat deze in eigen tempo aan de eisen die gesteld worden qua kennis te blijven voldoen.” Bij dit onderzoek moet ik als kanttekening plaatsen dat ik niet kan achterhalen hoeveel bedrijven hebben deelgenomen aan dit onderzoek.

Onderzoeksvaardigheden?

Naast mijn rol als projectleider doceer ik binnen de opleiding Netwerk Infrastructure Design de module Onderzoeksvaardigheden. Samen met collega-docente Eliane Boileau hebben we deze module ontwikkeld. Ik kan concluderen: binnen de module Onderzoeksvaardigheden is MOOCZI een feit.

Dit 6 EC vak wordt afgesloten met theorietentamen en een praktijktentamen. Het praktijktentamen bestaat uit een mini-onderzoek uitgevoerd door een groep van minimaal 3 studenten. Welk onderwerp kiezen we voor dit praktijktentamen? MOOCZI natuurlijk!! We hebben vlaggendrager Marcel Schmitz uitgenodigd om te fungeren als ‘opdrachtgever’ voor het praktijktentamen. Hij heeft in een korte presentatie het project samengevat en de thematiek toegelicht zodat studenten een inzicht hebben in de projectdoelen van het MOOCZI project.

Tijdens de introductie werd duidelijk dat de meeste studenten nog nooit gehoord hadden van het begrip MOOC. Hier kwam de samenvattende videoclip ‘What is a MOOC?’ van Dave Cormier goed van pas. Aan de hand van een korte briefing mochten studenten een eigen invalshoek kiezen voor hun mini-onderzoek naar de mogelijkheden van een MOOC binnen de Faculteit ICT, bijvoorbeeld naar de diversiteit aan platformen, de verwachtingen van studenten en docenten, het betrekken van alumni, etc.

De onderzoek moet wel een aantal eisen voldoen, namelijk een mixed-method onderzoek waarbij naast een deskresearch zowel een kwantitatieve (in de vorm van een enquête) en kwalitatieve (in de vorm van een interview) onderzoeksmethode gebruikt moet worden. In elke groep wordt er per student student minimaal 1 interview en 10 ingevulde enquêtes verwacht. Vervolgens moeten de resultaten verwerkt worden in een onderzoeksrapport inclusief alle verzamelde, verwerkte en geanalyseerde data.

Deze week meer over de onderzoeksresultaten van deze studenten!

Pitch

Afgelopen donderdag 6 februari was de voortgangsbijeenkomst van de Zuyd Innoveert macroprojecten. Alle projectleiders werden gevraagd een korte pitch van vijf minuten voor te bereiden over de voortgang van hun project en daarin antwoord te geven op de volgende drie (letterlijke) vragen:

– Krijg je de mensen mee in je project?
– Waar zou jij volgens de planning moeten zitten?
– Welke risico’s had je al dan niet voorzien en welke doen zich voor?

Toen ik dit verzoek in mijn mailbox las, heb ik project-collega Pieter meteen gevraagd of we een korte videoclip kunnen maken om drie antwoorden te formuleren. Zie hier het resultaat:

Een conclusie getrokken uit alle pitches: mensen uit hun comfortzone halen en warm maken voor verandering mag beschouwd worden als een resultaat.

Op 17 april zal de tweede voortgangsbijeenkomst plaatsvinden waarbij elke projectleider een eye-opener of dilemma voorlegt aan de groep. Op 9 oktober zal de grote Zuyd Innoveert dag plaatsvinden waarbij alle projectresultaten worden gepresenteerd en de tweede ronde Zuyd Innoveert projecten worden voorgesteld.

‘vermoocen’

Zoals misschien al eerder vermeld heeft het projectteam besloten om de projectdoelstelling aan te passen. Het digitaliseren van vier onderwijsmodules in een projectduur van 12 maanden is te ambitieus gebleken.
We werken eerst verder om de eerste onderwijsmodule ICT Foundation 1 (IF1) af te ronden en starten we na het carnavalsverlof met het ontwikkelen van een minor rond het topic gaming. Deze minor moet enerzijds nog ontwikkeld worden waarin we het didactisch vormgeven in een open leeromgeving meenemen. De gaming minor heeft daarnaast nog een extra dimensie, namelijk het internationale Engelstalige karakter. In het kort: 2 ipv 4.

IF2, een van de 2 te ‘vermoocen’ (ons nieuw werkwoord) onderwijsmodules begint langzaam vorm te krijgen.
Onze instructional media designer is hard bezig met het editen van de Logica pencasts voor door docent Vincent van der Meer.
Projectleider onderzoekt de mogelijkheden van het Coursesites platform. 

Vorige week zijn we gestart met de eerste opnames van het onderdeel netwerken met twee enthousiaste collega’s.
De vervolgafspraken voor opnames Netwerken en het derde onderdeel Programmeren zijn gepland.
Het vierde onderwerp van IF1 Bedrijfskunde gaan we op een andere manier invullen. We gaan opzoek naar reeds bestaand materiaal en testen of dit binnen de inhoud van Bedrijfskunde in IF1 past.

netwerken6 netwerken3